The cable car is closed
Menu
The cable car is closed

Specijalista za marketing

Specijalista za marketing
27.03.2024

Opis radnog mjesta

Broj izvršilaca: 1

Nivo kvalifikacije: VI, VII1 ili VII2 

Stručna kvalifikacija: Visoko obrazovanje (180 kredita CSPK-a) ili Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240, 180 + 60, 300 odnosno 360 (ECTS) kredita, iz oblasti ekonomije, marketinga, komunikacija ili srodnog polja

Radno iskustvo: Minimum 3 godine 

Ostali uslovi:

Poznavanje engleskog jezika (napredni nivo)

Poželjno poznavanje više stranih jezika

Kompetencije:

Iskustvo u kreiranju i implementaciji marketinških strategija, kampanja i budzeta po mogućnosti;

Izuzetne komunikacijske vještine i sposobnost rada u timu;

Poznavanje email marketing i kreiranje kampanja;

Poznavanje Digital Marketinga i alata kao što su Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads i sl.

Iskustvo u kreiranju grafičkih rešenja u programima kao Figma, Adobe Creative, Canva, Sketch, Pixlr ili sl.

Iskustvo sa upravljanjem drustvenih mreza kao npr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok i YouTube;

Kreativnost, inovativnost i sposobnost rješavanja problema i da realizuje abstraktne ideje i koncepte;

Analitičke sposobnosti i poznavanje osnova istraživanja tržišta;

Prednost ukoliko imate iskustva s radom gerila marketinga;

Iskustvo u radu sa savremenim poslovnim praksama, digitalnim trendovima i inovativnim pristupima marketingu;

Aktivno praćenje najnovijih industrijskih dešavanja i tehnologija.

 

Period angažovanja: Neodređeno, uz probni rad

Mjesto rada: Podgorica, uz odlaske na lokaciju žičare po potrebi

Funkcionalna odgovornost: Odgovara izvršnom direktoru

Opis posla:

Učestvovanje u kreiranju i implementaciji marketinških planova i strategija kako bi se postigli ciljevi kompanije;

Učestvovanje u izradi marketinških materijala kao što su brošure, leci, prezentacije i digitalni sadržaji;

Davanje inputa u dijelu digitalnih marketinških kampanja putem društvenih mreža, e-mailova, web stranica i drugih digitalnih kanala;

Analiza tržišta radi identifikacije novih prilika za promociju;

Saradnja s dizajnerima, copywriterima i drugim članovima tima kako bi se osiguralo dosljedno provođenje marketinških aktivnosti;

Praćenje rezultata marketinških kampanja i izrada izvještaja o performansama;

Učestvuje u PR aktivnostima: pisanje PR tekstova, tekstova za web stranice, društvene mreže i sl.

Saradnja sa Menadžerom događaja u vezi sa planiranjem događaja i promocija njihovog uspješnog izvođenja;

Usklađivanje marketinških planova sa planovima prodaje;

Osmišljavanje i sprovođenje marketing planova;

Kreiranje marketing miks strategije;

Saradnja sa eksternim partnerima (marketinškim i PR agencijama i sl.);

Upravljanje svim kanalima komunikacije prema ciljnim tržištima i javnosti;

Izgradnja strategije za jačanje brenda i imidža društva;

Učešće u planiranju aktivnosti iz domena društveno odgovornog poslovanja;

Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;

Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.

Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Prijavite se za radno mjesto