The cable car is closed
Menu
The cable car is closed

Menadžer događaja

Menadžer događaja
27.03.2024

Opis radnog mjesta

Broj izvršilaca: 1

Nivo kvalifikacije: VI, VII1 ili VII2 

Stručna kvalifikacija: Visoko obrazovanje (180 kredita CSPK-a) ili Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240, 180 + 60, 300 odnosno 360 (ECTS) kredita  

Radno iskustvo: 3 godine

Ostali uslovi:

Poznavanje engleskog jezika (osnovni nivo)

Poželjno poznavanje više stranih jezika;

Kompetencije:

Kreativnost;

Mogućnost da razvija inovativne i privlačne koncepte događaja kako bi se privukla pažnja posetilaca i poboljšalo njihovo iskustvo;

Izražene komunikacione vještine;

Sposobnost rada pod pritiskom;

Da planira, budžetira, koordinira logistiku;

Upravlja dobavljačima, promoviše događaje, sarađuje sa zainteresovanim stranama, vrši evaluaciju nakon događaja i obezbeđuje usklađenost sa standardima;

Kreativnost, inovativnost i sposobnost rješavanja problema i da realizuje abstraktne ideje i koncepte;

Iskustvo u radu sa savremenim poslovnim praksama, digitalnim i event trendovima i inovativnim pristupima Event Menadzementu;

Sigurnost događaja: Razumevanje i primena sigurnosnih protokola i procedura kako bi se osigurala bezbednost posetilaca i osoblja tokom događaja na žičari.

Finansijsko upravljanje: Sposobnost upravljanja budžetom događaja, pregovaranje sa dobavljačima i osiguranje da se događaji realizuju unutar planiranog budžeta.

Timski rad: Sposobnost saradnje sa različitim timovima i koordinacija aktivnosti kako bi se postigli ciljevi događaja.

Planiranje događaja: Sposobnost da detaljno planira događaje na žičari, uključujući organizaciju aktivnosti, logistiku, raspored i koordinaciju sa različitim timovima.

Period angažovanja: Neodređeno,  uz probni rad

Mjesto rada: Podgorica, uz odlaske na lokaciju žičare po potrebi

Funkcionalna odgovornost: Odgovara izvršnom  direktoru

Opis posla:

Uz saglasnost pretpostavljenih, planira i realizuje organizaciju internih i eksternih događaja, budzetira,  vodeći računa o ciljevima događaja;

Kreiranje godišnjeg kalendara događanja

Vodi računa da se događaji organizuju na adekvatan način, u skladu sa planovima i okviru budžeta;

Sarađuje sa eksternim partnerima u vezi sa organizacijom događaja;

Vodi evidenciju i arhivu o organizovanim događajima;

Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;

Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.

Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)

Prijavite se za radno mjesto