The cable car is closed
Menu
The cable car is closed

Administrativni koordinator

Administrativni koordinator
27.03.2024

Opis radnog mjesta

Broj izvršilaca: 1
Nivo kvalifikacije: VI, VII1 ili VII2
Stručna kvalifikacija: Visoko obrazovanje
Radno iskustvo: 3 godine
Ostali uslovi:
Poznavanje engleskog jezika (napredni)
Rad na računaru (Word, Excel, Powerpoint)
Kompetencije:
Sistematičnost i organizovanost;
Izrazita komunikativnost i otvorenost (naročito pisane komunikacije);
Analitičnost i odgovornost;
Praktično znanje iz osnova poslovne korespondencije i dokumentacije;
Sposobnost brzog i efikasnog rešavanja problema koji se mogu pojaviti
tokom rada žičare.
Administrativne veštine: Poznavanje i primena administrativnih
procedura, vođenje evidencije, priprema izveštaja i upravljanje
dokumentacijom.
Timski rad: Sposobnost saradnje sa članovima tima i koordinacija
aktivnosti kako bi se postigli zajednički ciljevi.
Period angažovanja: Neodređeno, uz probni rad
Mjesto rada: Podgorica, uz odlaske na lokaciju žičare po potrebi
Funkcionalna odgovornost: Odgovara izvršnom direktoru
Opis posla:
Radi sa tekućom poštom i aktima;
Sastavlja i priprema različite vrste podnesaka - zahtjeva, molbi, prijava,
predloga itd. po nalogu pretpostavljenih;
Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama,
komitentima, državnim i ostalim organima po nalogu pretpostavljenih;
Organizuje, priprema sastanke, sjednice, prezentacije i organizuje
službena putovanja;
Evidentira poslovnu dokumentaciju;
Priprema ad hoc i periodične izvještaje iz domena svog rada;
Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim
aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa
kvalifikacije.
Da koordinira sa timovima i osigurava usklađenost.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju
poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije
KONKURIŠITE NA OGLAS.
Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom
od 9h do 16h)

Prijavite se za radno mjesto